SAMACOLOR, S.L. s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb normativa WCAG 2.1 en matèria d’accessibilitat i que s’utilitza com a evidència de la justificació del criteri d’accessibilitat del Programa Kit Digital. Està estructurat conforme als annexos de la norma UNE-EN 301 549: 2022.
La present declaració d’ accessibilitat s’ aplica al lloc web https://samacolor.es.